About

NameHARUKA Patent & Trademark Attorneys
AddressTokyo : 102-0085 5th Floor, Rokubancho SK building, 3, Rokubancho, Chiyoda-ku, Tokyo
Kobe : 650-0037 5th Floor, Kobe Miyuki Building, 44 Akashimachi, Chuo-ku, Kobe, Hyogo
TELTokyo : +81-3-6256-9947
Kobe : +81-78-392-3260
FoundationJune, 2002